Prevádzkový poriadok Letiska Rozhanovce

Prevádzkový poriadok je dokument schválený Predsedníctvom klubu a stanovuje pravidlá správania sa, prevádzky a dodržiavania bezpečnosti prevádzky RC modelov v priestoroch letiska Rozhanovce. Prevádzkový poriadok je súčasťou stanov RC Letka Košice. Platnosť nadobudol 8. apríla 2013.

 • Prevádzková doba letiska Rozhanovce je od 6:00 hod. do 21:00 hod.
 • Letecká prevádzka je z hľadiska bezpečnosti nadradenou a ostatné činnosti na letisku sa podriaďujú práve tejto prevádzke.
 • Priestor letiska je určený výslovne na modelársku činnosť. Výnimku tvoria pracovníci družstva s mechanizmami.
 • Každý člen alebo nečlen, ktorý je držiteľom kľúča, je povinný pri príchode aj odchode za sebou zamknúť rampu. Výnimkou sú iba pracovníci družstva s mechanizmami.
 • Pokiaľ prebieha na letisku letecko-modelárska činnosť, je každý vstupujúci povinný vopred oznámiť svoj vstup na stojánku.
 • Prechod na severnú stojánku je povolený len na základe súhlasu prítomných členov, ktorí práve vykonávajú letecko-modelársku činnosť.
 • Bez povolenia je vstup na dráhu letiska zakázaný.
 • Prechod je povolený len po dráhe letiska, pričom nesmie ohroziť prebiehajúcu prevádzku, ani bezpečnosť seba, či ostatných.
 • Vjazd motorových vozidiel na trávnatú plochu letiska je zakázaný. Rovnako je zakázané parkovať na príjazdovej ceste a na VPD.
 • Autami je možné parkovať len na vyhradených miestach.
 • Členovia klubu majú prednostné právo pri využívaní letiska pred nečlenmi. V prípade, že z dôvodu kapacity letiska, alebo z iných dôvodov, povolenie udelené nebude, nečlen je povinný priestory letiska opustiť.
 • Bez predchádzajúceho povolenia sú akékoľvek terénne úpravy v priestoroch letiska zakázané
 • Každý člen klubu zodpovedá za správanie sa svojich hostí, ktorých na letisko priviedol. Týka sa to najmä dodržiavania bezpečnostných pravidiel o pohybe osôb v priestore letiska a dodržiavania čistoty.

Bezpečnostné pravidlá

 • Všetci sú povinní dodržiavať zásady slušného správania a používať zdravý rozum.
 • Pred začatím lietania musí pilot všetkých prítomných oboznámiť s frekvenčným kanálom, ktorý využíva. V prípade duplicity kanálov je potrebné dohodnúť spôsob a pravidlá ich striedavého využívania.
 • Povinnosť oboznámiť prítomných s lietaním majú aj piloti, ktorí používajú 2,4GHz súpravy.
 • Pilot je plne zodpovedný za technický stav a spoľahlivosť používaného modelu. Je povinný si skontrolovať jeho technický stav a v prípade zistených nedostatkov ich odstrániť ešte pred štartom.
 • Pilot je povinný včas upozorniť ostatných pilotov, ktorí sa nachádzajú v priestore štartovacej dráhy, na každý štart a pristátie RC modelu.
 • Lieta vždy len jeden pilot. Pritom rešpektujeme právo prvého na ploche. Pokiaľ chce súbežne lietať aj iný pilot, musí sa vopred dohodnúť s prvým pilotom, v ktorých miestach budú lietať. V prípade, že prvý pilot nebude súhlasiť s navrhnutým lietaním, ostatní to musia rešpektovať a musia nechať prvého pilota dolietať.
 • Pokiaľ je vo vzduchu viac lietadiel, musíte Váš úmysel pristáť alebo prelietať nad dráhou, oznámiť všetkým lietajúcim pilotom.
 • Štartovanie motora je povolené len mimo stojánky s prítomnými autami, pilotmi, či hosťami. Štart motora je povinné hlásiť. Spustenie benzínového a spaľovacieho motora je potrebné vzhľadom na bezpečnosť vykonávať na súbežnej trávnatej ploche, a to minimálne 20m od južnej stojánky, aby sme predišli ohrozeniu prevádzky. Model je potrebné zaistiť proti svojvoľnému rozjazdu ešte pred spustením motora. Model musí byť nasmerovaný tak, aby pri náhodnom rozjazde , a to aj napriek zaisteniu, nesmeroval na južnú stojánku.
 • Je prísne zakázané inému pilotovi lietať, alebo pristávať za chrbtom.
 • Pilot je povinný dodržiavať letový priestor. Je prísne zakázané lietať v priestore nad autami, osobami alebo za vyznačenou čiarou. V prípade prvého porušenia bude pilot na túto skutočnosť upozornený. V prípade opakovaného porušenia bude pilotovi zakázané lietať do konca dňa.
 • Počas letu sa nesmú ohrozovať ostatní účastníci leteckej prevádzky. Pričom výnimku tvorí iba Airkombat.
 • Pokiaľ sa stretne na letisku 3 a viac modelárov, určia si medzi sebou osobu, ktorá zabezpečí plynulé a bezpečné fungovanie prevádzky. Musí to byť člen RC Letka Košice. V jeho kompetencii bude požiadať osobu, ktorá odmietne rešpektovať pokyny prevádzkového poriadku, aby opustila priestor letiska. Ak sa členovia nedohodnú na osobe, ktorá bude zodpovedná za fungovanie na letisku, bude to osoba s nižším poradovým číslom na členskom preukaze. V prípade neriešiteľného konfliktu je na zadnej strane členského preukazu uvedené telefónne číslo na vedenie RC Letky Košice, ktorého je potrebné kontaktovať. Zneužitie bude riešené individuálne.
 • Každý člen občianskeho združenia RC Letka Košice si môže priviesť so sebou max. 1 pilota-nečlena.
 • Zakazuje sa voľný pohyb psov a iných domácich zvierat. Tie musia byť vždy uviazané. Majiteľ zodpovedá za odstránenie exkrementov z plôch a za škody ním spôsobené.
 • Všetky osoby sú povinné zachovávať čistotu v celom areáli letiska a pri odchode si po sebe dôkladne upratať.

Pri nedodržaní vyššie uvedených pravidiel je oprávnený člen RC Letka Košice vyviesť modelára-nečlena z plochy. Pokiaľ pravidlá porušuje člen klubu, môže byť odvedený z plochy členom predsedníctva klubu. Opakované alebo hrubé porušovanie prevádzkového poriadku môže viesť k vylúčeniu člena z klubu, bez možnosti vrátenia členského príspevku.